Elérhetőségek

Nagykállói Általános Iskola
4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5-8.

Intézményvezető:
Dubász Éva

Telefon/Fax: (42) 563-000
E-mail: nkallo.alt.i@gmail.com
Fenntartó: Nyíregyházi Tankerületi Központ


Képek

009 014 017 kep_7

Címer_1 másolata

  1. Az intézmény infrastruktúrája, tárgyi feltételei:

A nevelés és oktatás két, egymás szomszédságában elhelyezkedő épületben folyik. Nagykálló Város Önkormányzata 2011-ben támogatást nyert, melyből akadálymentessé vált az alsó tagozat épülete, valamint a sportcsarnok. Egy évvel később szintén pályázati forrásból valósult meg a fűtési rendszer korszerűsítése, melynek köszönhetően talajszondás rendszer egészíti ki a gázfűtést. A testnevelés és sport órák, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek megtartásához a sportcsarnokon kívül rendelkezésünkre áll a felső tagozatban lévő tornaterem, illetve egy-egy aszfaltozott pálya. Az informatika tantárgy tanítása két korszerűen felszerelt szaktanteremben történik. Az intézményi étkeztetést a mintegy 150 fő befogadására alkalmas ebédlőben oldjuk meg. Az iskolai könyvtár szintén az alsó tagozat épületében található, ezt a feladatot a Ratkó József Városi Könyvtár látja el.

Iskolánk tárgyi feltételrendszere kimagaslóan jó. A minőségi neveléshez-oktatáshoz szükséges korszerű infrastruktúra megteremtésében különböző pályázati források felhasználásával jelentős előrelépést tettünk az elmúlt években. A fejlesztés eredménye, hogy a kor követelményeinek megfelelő, a minőségi oktatást szolgáló eszközökkel felszerelt, digitális oktatási tartalmak elérésére alkalmas tantermekkel rendelkezünk. Az IKT alapú mérés-értékelés eszköze, a feleltető rendszer lehetővé teszi a tanulók tudásának, véleményének gyors és dokumentált mérését. Mindkét tagozat számára beszereztük az időkorlát nélküli, szinte valamennyi tantárgyat érintő interaktív tananyagot. Óriási jelentőséggel bír az informatikai eszközállomány bővítése és fejlesztése: 379 db tanulói laptop, 66 db asztali számítógép, 21 db fixen szerelt aktívtábla, 5 db mobil aktívtábla, 60 db laptop a pedagógusok személyes használatában szolgálja az IKT eszközök széleskörű alkalmazását a tanítási, tanulási folyamat során.

  1. Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai:

“Az, hogy milyen gyerekek születnek, nem a mi kezünkben van, de hogy helyes nevelés révén jókká legyenek, az a mi hatalmunkban áll.”

/ Comenius /

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tanuló és a nevelő egyaránt jól érzi magát, partnerként segítik egymás munkáját, kölcsönösen tiszteletben tartják egymást.

Küldetésünk: Testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, a világban boldogulni tudó, az iskolához, a városhoz, a hazához kötődő, önálló tanulásra képes, korszerű ismeretekkel és biztos készségekkel rendelkező tanulók nevelése, akik biztos képességekkel, kulcskompetenciákkal, szilárd alapműveltséggel, használható nyelvtudással rendelkeznek. Sikeresen folytatják tanulmányaikat a középiskolában, megtanulják az élethosszig tartó tanulás képességét és fontosságát.

Iskolafilozófiánk:

“A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák, az iskola másra nem vállalkozhat, mint hogy felnöveszti a palántát. Megmunkálja körülötte a földet, öntözi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi körülötte mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedéséhez szükséges fény elérjen hozzá. Ha erős a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne roppanjon. Egy idő után elveszi mellőle a karót, s távolabbról, aggódva figyeli, vajon olyanná nőtt-e fel, amilyennek szerette volna. A hajtásból más felnőni nem fog, csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy életet sugárzó legyen, felelős érte a kertész.”

/ Korzenszky Richárd /

Képzési specialitások:

  • 1-4. évfolyamon: orientáció matematika és idegen nyelv;
  • 5-8. évfolyamon: emelt szintű képzés matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyból.

Kompetencia alapú oktatás szövegértés, szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi, valamint szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen.

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést segítő pedagógiai rendszer alkalmazása.

Az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják elért eredményeink:

Erdei iskolai programunk elnyerte a minősített Nagykállói Erdei Iskola címet.

A referencia-intézményi minősítő eljárásban 4 referencia-területen kaptunk kiváló minősítést:

  • Módszertani jó gyakorlatok a kompetencia alapú oktatásban,
  • Környezeti nevelés a Nagykállói Erdei Iskolában,
  • IPR – általános iskolai gyakorlata és dokumentációs rendszere,
  • Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő.

Mentoráló intézmény címet nyertünk el a “Módszertani jó gyakorlatok a kompetencia alapú oktatásban” modellünkkel.

Az intézmény partneri kapcsolatai:

2013. január 1-jén kezdte meg működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Iskolánk 2017. január 1-től a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz tartozik, mely az illetékességi területén működő köznevelési intézmények irányítását, pedagógiai munkájának koordinálását, a működtetői feladatok ellátását végzi.

Intézményünk sikerének, zavartalan működésének záloga a szoros, harmonikus munkakapcsolat mind a fenntartóval, mind a települési önkormányzattal.

A szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés alapvetően meghatározza nevelőmunkák eredményességét. A szülői háttér ismerete mindannyiunk, az osztályfőnökök számára különösen fontos. A családlátogatások, a szülői értekezletek, fogadóórák, valamint a háromhavonkénti szöveges értékelések alkalmaival érjük el, hogy a szülők és a nevelők jobban megismerjék egymást, ennek következményeként eredményesebb nevelőmunkát végezhessenek. Iskolai rendezvényeink koordinálásába a szülői szervezet tagjait is bevonjuk.

Külső partnereinkkel való kapcsolatunk jó, együttműködésünk példaértékű.